คณะผู้บริหาร

นายปรีดา บุญช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา