ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีดา บุญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -